DUYURULAR

KOSGEB DESTEKLERİ

ANASAYFA | HİZMETLER |
KOSGEB DESTEKLERİ
TÜBİTAK DESTEKLERİ
Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli İşletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı adı altında KOSGEB kurulmuştur.

Kobilerin gelişimi için mikro ölçekten büyük ölçeğe kadar farklı sektörlerden işletmelere verilen desteklerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

KOBİ Gelişim Destek Programı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin,  ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması.

KOBİ' lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program KOSGEB tarafından belirli dönemlerde teklif çağrıları ile açılmakta olup her çağrıda farklı bütçeler ve konularda destek verilmektedir.

Genel Destek Programı
KOSGEB işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik (personel, reklam ve tanıtım, yurtiçi fuar, danışmanlık vb. ) belirlediği bütçeler limitinde geri ödemesiz destekler vermektedir.

Proje bazlı olmayan bu desteklerden faydalanabilmek için uygulama esaslarının ilgili maddelerine uygun çalışma gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu bağlamda İstanbul Proje deneyimli uzmanları firmalarımızın bu destekten sorunsuz bir şekilde faydalanmalarını sağlamaktadırlar.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOSGEB, KOBİ'lerin ekonomiye kazandırmak istedikleri katma değer yaratan yenilikçi ürünlerinin proje maliyetlerini geri ödemesiz desteklemektedir.

Kuluçka aşamasından yatırım aşamasına kadar projenin ticarileşme sürecindeki maliyetleri ve riskleri KOSGEB  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı sayesinde minimuma inmektedir.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında personel giderleri, kira giderleri, makine ekipman giderleri vb. gider kalemleri %75 oranında KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

KOBİ Proje Destek Programı
KOSGEB'in bu programında işletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlardaki sorunlarının çözümüne yönelik sundukları projeler desteklenmektedir.

Bu projelerin süresi 6-24 ay olmakla birlikte 1. Ve 2. Bölgelerde %50, 3-4-5 ve 6.bölgelerde %60 Destek oranıyla desteklenmektedir.
TÜBİTAK Proje Ön Değerlendirmesi
Uzman mühendislerimiz proje konularınızı TEYDEB Hakemi bakış açısıyla değerlendirerek, projenizin onaylanma ihtimalini matematiksel olarak size bildirmektedir. Projelerin değerlendirilmesi sırasında salt değerlendirme yapılmayarak, projenin kabul edilebilirlik ihtimalini arttırabilmek adına kurgusal destek sağlanmaktadır. Proje çalışmalarına başlamadan önce bu değerlendirme tarafınıza iletilerek riskler belirlenmekte, belirlenen risklere göre pozisyon alınması sağlanmaktadır. Proje riskleri ve değerlendirmesi sonrası başvuru kararı firmanıza bırakılmaktadır.

850’nin üzerinde proje tecrübesiyle proje değerlendirmesini objektif bir perspektifte gerçekleştiren mühendislerimizin bu ön çalışması, tamamen ücretsiz olup, projenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Danışmanlığı
Proje ön değerlendirmesi ile karar verilen uygun proje konusunun TÜBİTAK tarafından mümkün olan en yüksek oranlarda desteklenebilmesi için proje hazırlama süreci büyük önem taşımaktadır. Ortalama 4 ila 5 hafta süren bu süreçte uzman mühendislerimiz yerinde ziyaretlerle firmanızdan hem projenin teknik mühendislik altyapısı ile ilgili hem de İşletmenin organizasyonel yapısını ilgilendiren Muhasebe, Finans, Operasyon gibi farklı bölümlerden bilgiler almaktadırlar.

İstanbul Üniversitesi Teknoparkında bulunan ofisimizde ve Şişli Genel Merkezimde proje ile ilgili alınan bu bilgiler literatür ve piyasa analizleri ile zenginleştirilerek projenin ilk halini verilmektedir. Projenin ilk versiyonun hazırlanmasını takiben projenin detaylandırılması, yapılandırılması ve tüm kontrollerinin yapılarak başvurunun zamanında ve eksiksiz tamamlanması sağlanmaktadır.
Bu aşamada;

 • Akademik literatür taraması – sektör analizleri ve proje başlatılma sebeplerinin açıklanması ile ilgili yönlendirme sağlanması ve proje amaçlarının ilgili fon mekanizması ile ilişkilendirilmesi.
 • Panel açımı ve firmanın ilgili veri tabanına kaydı
 • Projede izlenecek olan Bilimsel ve Teknolojik yaklaşım ve metodolojinin açıklanması ve detaylı iş planının oluşturulması.
 • Öngörü dosyalarının hazırlanması
 • Proje iş paketlerinin oluşturulması ve proje faaliyetlerinin detaylı anlatılması.
 • Proje sonuçlarının yaygın etkisinin ve Ulusal Ar-Ge hedefleri ile uyum çerçevesinin oluşturulması.
 • Ürün Ticarileşme öngörüleri, satış kanalları, piyasadaki mevcut ürünler ile karşılaştırmasının yapılması.
 • TÜBİTAK Bütçe Modelleme yaklaşımları doğrultusunda Bütçe ve Nakit Akış tablolarının oluşturulması, harcama kalemlerinin gerekçelendirilmesi ile ilgili dokümantasyonun yapılması.
 • İlgili birime proje başvurusunun gerçekleştirilmesi
 • Değerlendirme sürecinde ilgili birim tarafından talep edilmesi durumda revizyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Değerlendirme sürecinde firmaya gerekli teknik desteğin sağlanması
 • Hakem ziyaretleri öncesinde ve toplantılar sırasında destek verilmesi
gibi süreçler uzman mühendislerimizin katkısıyla sorunsuz bir şekilde başarıyla yürütülmektedir.